Laboratoare Acreditate (OEC – DI)

DITRMA – Laborator acreditat RENAR (LI 451)

 
 

În cadrul Departamentul de Încercări – DI își desfășoară activitatea laboratorul DITRMA care a fost prima dată acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare – RENAR, în anul 1996, în conformitate cu SR EN 45001: 1993, fiind primul laborator de încercări mecanice, acreditat din România şi reacreditat în 2002, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. 002-L şi în 2006, 2010, 2014 respectiv 2018 în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. LI 451, putând efectua încercări în regim acreditat (Anexa 1) sau neacreditat.

 

Laboratorul de Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară (DITRMA), respectă cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru laboratoare de „terţă parte”, este imparţial, nu este supus nici unei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură care ar putea influenţa deciziile sale tehnice şi nu este angajat în activităţi care ar putea periclita încrederea în independenţa deciziilor sale şi în integritatea sa în raport cu activităţile de încercare.

 

Politica Departamentului de Încercări în domeniul Calităţii, este de a oferi clienţilor săi servicii excelente şi ireproşabile, în interesul comun de a promova produse care să răspundă cât mai bine cerinţelor pieţei şi care să fie conforme cu exigenţele privind performanţele tehnico-funcţionale, de securitate a vieţii şi de protecţie a sănătăţii şi a mediului înconjurător.

 

Politica Laboratorului DITRMA reprezintă o angajare totală a întregului personal din activitatea de încercări, de a menţine un nivel calitativ ridicat al serviciilor oferite beneficiarilor prin îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului propriu de management şi are următoarele obiective principale:

 

 • satisfacerea aşteptărilor şi menţinerea încrederii clienţilor încercărilor efectuate de personalul DITRMA;
 • creşterea competenţei DITRMA, îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor sale şi câştigarea de noi clienţi;
 • reducerea costurilor de funcţionare şi creşterea eficienţei activităţii de încercări;
 • satisfacerea cerinţelor organismului de acreditare şi ale autorităţii de recunoaştere şi obţinerea şi menţinerea acreditării, respectiv recunoaşterii DITRMA pentru activităţile pe care le execută.

 

Pentru atingerea acestor obiective DITRMA a întreprins o serie de acţiuni, printre care:

 • proiectarea, documentarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005;
 • organizarea DITRMA şi afectarea resurselor materiale şi umane necesare realizării cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii adoptat;
 • stabilirea responsabilităţilor şi delegarea autorităţii pentru aplicarea şi controlul funcţionării sistemului şi atingerea obiectivelor stabilite;
 • tot personalul implicat în activitatea de încercări este familiarizat cu documentaţia referitoare la calitatea şi implementează şi aplică în activitatea lor procedurile adoptate;
 • promptitudinea în satisfacerea cerinţelor clienţilor;
 • realizarea încercărilor numai pe baza metodelor stabilite şi conform cerinţelor clienţilor;
 • corectitudinea şi exactitatea rezultatelor înregistrate în toate fazele de desfăşurare ale activităţii de încercări;
 • asigurarea trasabilităţii tuturor măsurărilor;
 • manipularea sigură şi corectă a produselor ce sunt supuse procesului de încercări;
 • asigurarea confidenţialităţii informaţiilor;
 • modernizarea şi întreţinerea permanentă a echipamentelor şi tehnicilor de măsurare şi încercare;
 • perfecţionarea permanentă a personalului.

 

 

DITRMA a adoptat şi a implementat un Sistem de Management al Calităţii în activitatea de încercări, ale cărei prevederi corespund întocmai cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi exclud orice influenţă asupra rezultatelor acestei activităţi, exercitată de persoane sau organizaţii externe.

 

Prin sistemul propriu DITRMA asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura organizatorică şi funcţională, cât şi prin procedurile de încercări adoptate.

 

DITRMA dispune de personal permanent şi suficient, competent şi instruit, selecţionat dintre specialişti în încercări, după criterii bine definite, de competenţă, de instruire, de conduită morală, aptitudini si experienţă.

 

Perfecţionarea profesională continuă a personalului de încercări, prin cursuri organizate, interne şi iniţiate de alte organizaţii specializate, constituie o preocupare permanentă a conducerii DITRMA şi se desfăşoară periodic, conform regulilor prevăzute de Sistemul de Management al Calităţii.

 

În anul 2018 laboratorul DITRMA a realizat menținerea certificatului de acreditare RENAR – LI451, acesta fiind valid până pe 30.10.2022:

Încercarile realizate în regim acreditat sunt urmatoarele conform anexei 1 la certificatul de acreditare LI 451 – RENAR:

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×