Anunt 4

Anunt 4

Având în vedere Instrucțiunea nr. 8962/30.06.2017 înaintată de Ministerul Cercetării și Inovării – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul parteneriate pentru transfer de cunoștințe, privind

  1. cazul ajutorului de minimis care se referă la:

– propuneri de proiecte cu activități / subactivități: B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente / B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD;

– propuneri de proiecte cu activități / subactivități:C. Activități de transfer de abilități / competente CD și de sprijinire a inovării / C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale),

  1. cazul ajutorului de statcare se referă la propuneri de proiecte cu activități / subactivități:D. CDîn colaborare efectivă / D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă, D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă, D.3 Diseminarea pe scară largă a rezultatelor – activitate tip „suport”,

vă informăm că întreprinderile pot depune, în format electronic (.pdf) la adresa de e-mail icsit@inma.ro , în atenția directorului de proiect dr. ing. Marin Eugen, pentru Apelul 1 (2017):

  1. propuneri de proiecteîn conformitate cu INSTRUCŢIUNEA nr. 8962/30.06.2017 a MCI OIC privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, pentru cazul ajutorului de minimis (referitoare la activitățile de tip B și C);
  2. propuneri de proiecteîn conformitate cu METODOLOGIA DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE (CU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ÎN COLABORARE ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI ÎNTREPRINDERE – ACTIVITĂȚI DE TIP D) CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL CONTRACTELOR SUBSIDIARE DE CERCETARE INDUSTRIALĂ ȘI/SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN COLABORARE EFECTIVĂ ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE – INMA BUCUREȘTI ȘI O ÎNTREPRINDERE pentru cazul ajutorului de stat (referitoare la activitățile de tip D).

Organizația de cercetare – INMA București verifică conformitatea administrativă, eligibilitatea solicitantului întreprindere și a propunerii de proiect (serviciul solicitat/propunerea de cercetare in colaborare) conform Instrucțiunii nr. 8962/30.06.2017 a Ministerului Cercetării și Inovării – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Pentru cazul în care organizația de cercetare-INMA București primește mai multe propuneri de proiecte decât poate realiza în cadrul contractului de finanțare nr. 80/08.09.2016 încheiat cu OI Cercetare, pentru propunerile de proiecte eligibile (cu activități tip D) se va face o evaluare tehnică și economică.

 

Notă: Cheltuielile aferente activităților din propunerile de proiecte sunt considerate eligibile dacă sunt cuprinse în Cererea de Finanțare a organizației de cercetare, anexa 2 la contractul de finanțare nr. 80/08.09.2016, cod SMIS2014+: 105551 și sunt în conformitate cu:

– Ghidul Solicitantului secțiunea G – Cod competiție POC-A1-A1.2.3-G-2015;

– Schema de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Pentru proiectele admise la contractare organizația de cercetare-INMA București va semna contracte subsidiare cu întreprinderile, conform modelelor de contract subsidiar aprobate prin Ordinul de Ministru nr. 207/13.04.2017 s-au aprobat modelele de contracte subsidiare pentru acțiunea A1.2.3 „Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020”.

– Model de contract subsidiar de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare; – Anexa 1 – Activități de tip B

– Model de contract subsidiar  de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare; – Anexa 2 – Activități de tip C

– Model de contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare cu întreprinderi. – Anexa 3 – Activități de tip D – modificată și înlocuită conform Ordinului de Ministru nr. 261/12.05.2017

Cu mulțumiri,

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. Vlăduț Nicolae-Valentin?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×