INMA - CERT

ORGANISM  DE  CERTIFICARE   A CONFORMITATII  MASINILOR  SI  INSTALATIILOR DESTINATE  AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE

 

România – Bucureşti  013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, Sector 1, Cod SIRUES: 0798762;

Cont virament nr. RO78RNCB0072026604710001 - BCR Filiala Sector 1, Bucureşti 

Tel.: 0318.053.213; 021/269.32.74; Fax: 021/269.32.73;  E-mail: cert@inma.ro;  http://www.inma.ro/cert

¨ INMA-CERT este un organism de certificare produse, de „terţă parte”, a cărui organizare şi funcţionare sunt conforme cu cerinţele:

· SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii

· Ghidul EA-2/17 INF:2014 – Ghid EA privind cerinţele orizontale pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii în vederea notificării.

 

¨ INMA-CERT este acreditat de RENAR din 1996 prin Certificatul de Acreditare nr. PR 006, reacreditat curent in 29.04.2015

 

¨ INMA-CERT a fost înfiinţat în anul 1995 ca o entitate independentă în structura organizatorică a INMA.

 

¨ INMA-CERT nu are statut juridic propriu; el este o entitate bine definită în cadrul INMA, independentă în acţiunile sale de certificare şi care funcţionează după propriile reguli de organizare şi funcţionare.

 

¨ INMA-CERT prestează numai activitate de evaluare a conformităţii produselor conform următoarelor domenii:

· domeniul nereglementat (voluntar) pentru certificarea de maşini şi instalaţii destinate agriculturii şi industriei alimentare;

· domeniul reglementat de Directiva 2006/42/EC pentru certificarea maşinilor de prelucrarea lemnului, prese, arbori de transmisie şi protectorii acestora, structuri de protecţie tip ROPS;

 

¨ INMA-CERT garantează următoarele principii:

· imparţialitate atât a procesului de evaluare cât şi a procesului de luare a deciziei;

· independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;

· obiectivitate în procesul de certificare;

· competenţă tehnică şi integritate profesională pentru întreg personalul;

· accesul liber la certificare şi tratarea nediscriminatorie a solicitărilor;

· confidenţialitate asupra informaţiilor care constituie proprietatea clientului al cărui produs a fost supus certificării;

· transparenţă şi acces la informaţii prin difuzarea căre public a informaţiilor referitoare la procesele sale de certificare, precum şi cele referitoare la stadiul certificării oricărui produs;

· tratarea imparţială şi soluţionarea eficace a  reclamaţiilor şi  apelurilor;

· colaborarea cu autorităţile de reglementare.

 

¨ Prin sistemul propriu de certificare, organismul asigură şi garantează accesul tuturor producătorilor, nediscriminatoriu, în aceleaşi condiţii financiare şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura sa organizatorică şi funcţională, cât şi prin procedurile de evaluare şi certificare adoptate.

 

¨ Personalul angajat în acţiunile de certificare desfăşurate de INMA-CERT nu este nici proiectantul, fabricantul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau cel care asigură mentenanţa unităţii de produs pe care o supune procesului de certificare şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părţi.