CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI INTERFAZIC DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI ZOOTEHNIE

 

 

        Rezumatul proiectului: Producţia agricolă reprezintă un potenţial semnificativ în ansamblul economiei naţionale (circa 4% din PIB), http://ceccarfm.ro/2017/03/ponderea-agriculturii-in-pib-ul-romaniei-a-scazut-de-la-226-1993-la-39-2016/, atât din punct de vedere al condiţiilor naturale de dezvoltare cât şi cel al asigurării cerinţelor necesare pentru acoperirea nevoilor de consum cu produse agricole alimentare. Un rol important îl reprezintă crearea condiţiilor corespunzătoare pentru preluarea, prelucrarea, depozitarea şi valorificarea produselor agricole obţinute. Nivelul, calitatea şi costul producţiilor în agricultură au fost determinate în egală măsură de tehnologiile aplicate, de calitatea materialului biologic folosit, de asigurarea bazei tehnico-materiale şi de informarea celor ce deservesc. Producţia şi calitatea oricărei culturi agricole este determinată atât de factorii care influenţează din momentul însămânţării, până la recoltare, precum şi de cei care influenţează direct asupra seminţelor înainte de însămânţare. Ca factor de primă importanţă în sporirea producţiei agricole, sămânţa se bucură de o atenţie deosebită, numeroase discipline, instituţii şi agenţi economici concurând la obţinerea unui material pentru însămânţare sau consum cât mai valoros. Semințele puternice sunt o componentă a tehnologiei agricole exacte iar pentru aceasta trebuie folosite semințe de cea mai buna calitate sau pe scurt seminţe „puternice”.

        Una dintre cerinţele de bază pe care trebuie să o îndeplinească seminţele, pe care să le numim puternice este lipsa macrotraumelor și, mai ales, a microtraumelor. Distribuția substanțelor nutritive în cariopsă  indică faptul că în aceasta nu există nicio parte care ar putea fi sacrificată, orice traumă putând duce la scăderea substanțelor nutritive și reducerea potențialului achenei, în baza perturbării proceselor de începere a descompunerii substanțelor nutritive și scăderea cantității lor.

        În timp, s-a observat următorul fapt: capacitatea de germinare în laborator nu scoate în evidență semințele vătămate, o imagine cât de cât obiectivă oferind-o capacitatea de germinare în câmp.

            Pentru a preîntâmpina acest impediment transportul interfazic trebuie efectuat cu echipamente tehnice care să atenueze sau chiar să înlăture vătămarea seminţelor în timpul transportului de la un echipament tehnic la altul în scopul efectuării operţiilor de pregătire în vederea procesării finale sau însămânţării.

În acest scop, lucrarea i propune optimizarea transportului interfazic care să satisfacă cerinţele de performanţă şi securitate din agricultură, industria alimentară şi zootehnie prin realizarea unui transportor tubular cu lanţ cu utilizare în toate domeniile specificate anterior, cu accent pe staţiile de condiţionare seminţe, instalaţii de procesare a seminţelor oleaginoase, ferme de creştere a păsărilor, ferme de creştere a suinelor. Acest echipament tehnic va asigura transportul interfazic cu vătămari minime a seminţelor.

Tehnologia care va integra acest tip de utilaj propus a se realiza în cadrul proiectului face parte dintr-o acţiune de promovare de noi tehnologii la nivel naţional şi are drept scop obţinerea unor seminţe cu un grad de vătămare cât mai redus.

            Utilajul face parte dintr-un sistem complex integrat care asigură sortarea seminţelor din amestecuri şi îndepărtarea tuturor impurităţilor (corpuri straine, seminte de buruieni, sparturi, seminţe şiştave, resturi de plante, pământ, praf etc.), din masa produsului principal pentru ca acesta să fie cat mai pur şi  asigură sortarea seminţelor, respectiv separarea produsului principal în mai multe categorii după un criteriu bine definit: dimensiunile componentelor.

            Echipamentul tehnic propus, este de tip conveyor şi poate transporta: cereale, porumb, rapiţă, grăunţe, făină (integrală), făină tapioca, făina de oase, coji de alune, miez de alune, griş, biscuiţi rupţi, praf (pudră) de copt, boabe de cacao, boabe de cafea, cafea măcinată, lapte praf, zahăr, făină de cartofi, pulbere de seminţe, praf de cărbune, granule PVC, pigmenţi de culoare, şi multe alte materiale granulare.

        Transportorul tubular cu lanţ, este un echipament de transport staţionar şi va consta din următoarele părţi principale: staţie de acţionare, staţii de întoarcere, intrări (alimentări), ieşiri (evacuări), tub de control şi tub de transport.

      Prin realizarea acestui echipament tehnic se completează necesarul de echipamente ce realizează transportul interfazic din fluxul ce asigură o bază tehnico-materială care să permită pregătirea cât mai bună a seminţelor pentru a fii folosite ca material semincer, consumate sau depozitate, la nivelul normelor europene în domeniu cu respectarea cerinţelor ecologice sau a fluxurilor de alimentare cu hrană a păsărilor şi suinelor din fermele de profil.

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute

Obiectivul principal  al proiectului este elaborarea documentaţiei de execuţie şi realizarea unui echipament tehnic destinat transportului interfazic din agricultură, industrie alimentară şi zootehnie.

Obiectivele subsidiare ale proiectului sunt:

·         Creşterea competitivităţii CD a INMA în domeniul transportului interfazic din agricultură, industrie alimentară şi zootehnie.

·         Concretizarea cercetărilor în tehnologii noi de rezolvare a unor probleme complexe legate de transportul intertfazic din agricultură, industrie alimentară şi zootehnie; Stimularea creşterii investiţiilor sectorului privat în CDI, în cadrul propriilor activităţi în colaborarea cu institute de cercetare şi agenţi economici în vederea facilitării finalizării şi transferului rezultatelor către piaţă.

·         Stimularea parteneriatelor (organizatii de cercetare, ONG-uri, agenţi economici,

Universităţi) pentru scurtarea drumului de la cunoaşterea ştiinţifică la tehnologie cu impact socio-economic, în aliniere cu nevoile şi evoluţia pieţii.

·         Crearea unor locuri de munca noi, la agenţii economici care au achiziţionat ET.

Obiectivele măsurabile sunt:

-                      În anul 2018: Studiu prospectiv privind optimizarea transportului interfazic din agricultură, industrie alimentară şi zootehnie;

- Documentație tehnică model funcţional transportor tubular cu lanţ;

- Realizare model functional. Partea 1.

Noutatea proiectului consta în realizarea în ţară a unui transportor tubular cu lanţ şi noduri. Pana acum au fost realizate transportoare cu lanţ şi noduri cu utilizate în special în complexele avicole şi şi altor tipuri de complexe zootehnice pentru transportul hranei animalelor.

Beneficiar: MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII (MCI)

Institutia contractoare:

Institutul Naţional de cercetare_Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, INMA, Bucureşti, b-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, Cod 013813, tel: 0212693250, fax: 0212693273, e-mail: icsit@inma.ro, Responsabil de proiect, Dr. ing. Găgeanu Paul, tel: +40766482087, Fax:0212693273, email: paulgageanu@yahoo.com,

 

Durata proiectului:  16.03.2018 la 10.012.2018

 

Bugetul proiectului:

- din surse bugetare: 404.726 lei;

- din cofinanţare:          0 lei.

 

Descrierea/prezentarea modului de derulare a proiectului:

 Etapa I: Studiu prospectiv privind optimizarea transportului interfazic din agricultură, industrie alimentară şi zootehnie:

            În cadrul acestei etape a fost elaborat un studiu prospectiv privind o nouă tehnologie de realizare a transportului interfazic din  agricultură, industrie alimentară şi zootehnie.

La elaborarea studiului tehnologic al proiectului s-a urmărit respectarea cerinţelor SR EN ISO 9001:2015 „Sistemul de management al calităţii. Cerinţe”, pct. 8.3. „Proiectare şi dezvoltare a produselor şi serviciilor”, pct. 8.3.3. „Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării”, astfel încât acesta să cuprindă ca şi elemente de intrare:

1.                  Cerinţe funcţionale şi de performanţă;

2.                  Cerinţe legale şi reglementate aplicabile:

- SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului;

- Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificӑrile şi actualizӑrile ulterioare;

- OG. 195/2005 privind protecţia mediulu, cu modificӑrile şi actualizӑrile ulterioare;

- Standarde specifice domeniului proiectului.

3.                  Atunci când este aplicabil, informaţii provenite din activitӑţi de proiectare şi dezvoltare anterioare similare;

4.                  Alte cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare: contract proiect, prospecte, reviste tehnice, cărţi de specialitate.

Studiul a fost conceput pe mai multe capitole cele mai importante fiind:

-Consideraţii teoretice, unde a fost prezentate principalele tipuri de transportoare folosite în agricultură, industria alimentară şi zootehnie; descriere, funcţionare şi elemente teoretice privind proiectarea transportoarelor.

-Tehnologii de înfiinţare şi recoltare a culturilor de salcie energetică, unde a fost descrisă planta (salcia energetică) şi au fost elaborate cele două tehnologii de plantare a butaşilor de salcie energetică şi cea de recoltare şi tocare a tulpinilor de salcie energetică;

          -Situaţia actuală privind echipamentele de realizare a transportului interfazic, unde au fost prezentate echipamentele tehnologice de transport interfazic existente şi folosite atât în ţară cât şi pe plan mondial;

Pentru detalii ..... clic aici

Etapa II: Documentație tehnică model funcţional transportor tubular cu lanţ

În cadrul acestei etape, având la bază studiul elaborat în etapa I, a fost executată documentaţia de execuţie pentru Modelul Experimental Transportor tubular cu lanţ şi noduri, TTL 90 propus a se realiza.

La elaborarea documentaţilor de execuţie s-a ţinut cont de ultimele realizări în domeniu în scopul realizării unui echipament tehnic performant, uşor utilizabil şi la un preţ de cost mai mic făţă de cel de pe piaţa externă.

Pentru detalii ...... clic aici

 

Etapa III: - Realizare model functional. Partea 1.