Programul NUCLEU: CERCETĂRI PRIVIND FUNDAMENTAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, REALIZAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE INTELIGENTE DESTINATE AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – TIASIA

 

Denumire obiectiv:

CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE INTELIGENTE PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE ÎN SISTEM ECOLOGIC, DURABIL SI DE PRECIZIE, IN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

Denumire Proiect:

PN 16  24 01 02 Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distribuție in benzi, direct la rândurile de pomi

 

Contractul Nr.8N/09.03.2016, act adițional nr.1 / 2016

 

Obiectivul proiectului:

Elaborarea, realizarea și aplicarea unei tehnologii integrate și a unui echipament tehnic inteligent, inovativ de fertilizare organică în sistem ecologic în livezi, cu distribuție în benzi, direct la rândurile de pomi

 

Etapele de derulare ale proiectului:

- Studiu prospectiv privind tehnologiile și echipamentele de fertilizare în sistem ecologic în plantațiile pomicole;

- Proiect tehnic de execuție ME pentru echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrășămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi;

- Realizare ME echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrășămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi si AT  la execuție;

- Experimentare ME în condiții de exploatare și definitivare constructivă. Demonstrarea funcționalității si utilității tehnologiei;

- Definitivare PTE și diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea rezultatelor

 

Rezumatul proiectului:

·       Proiectul are ca obiectiv principal elaborarea, realizarea și aplicarea unei tehnologii integrate și a unui echipament tehnic inteligent, inovativ de fertilizare organică în sistem ecologic în livezi, cu distribuție în benzi, direct la rândurile de pomi.

·       Se va realiza un management adecvat al îngrășămintelor, fapt care va conduce la eficientizarea consumului de îngrășăminte organice. Se va evita îmburuienarea excesivă și distribuția ineficientă a unor cantități importante de îngrășăminte naturale.

·       Tehnologia va fi una prietenoasă cu mediul şi va avea ca rezultat valorificarea optimă a îngrăşămintelor organice solide, cu efect favorabil în obţinerea unei producţii eco-calitative de fructe şi creşterea cantitativă a producţiei.

·       Proiectul va contribui la înfiinţarea şi dezvoltarea fermelor pomicole ecologice. Această tehnologie se înscrie in obiectivele europene de dezvoltare a fermelor ecologice, având in vedere că Romania se situează pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește indicatorul obţinerii de produse ecologice.

·       Va contribui la menţinerea stării de sănătate a consumatorilor şi la protecţia mediului înconjurător, prin eliminarea îngrăşămintelor chimice şi un control judicios al distribuţiei îngrăşămintelor organice.

Rezultate estimate:

-       Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele de fertilizare în sistem ecologic în plantațiile pomicole

-       Proiect tehnic de execuție (PTE) ME pentru echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi

-       Model experimental

-       Experimentare model experimental

-       Demonstrarea utilităţii si funcţionalităţii tehnologiei

-       Omologare ME

-       Diseminarea rezultatelor

 

REZULTATE OBTINUTE IN FAZA 1

Denumire faza 1: “Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele de fertilizare în sistem ecologic în plantaţiile pomicole”

1. Rezumatul fazei

            În cadrul fazei nr.1 a fost realizat „Studiul prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele de fertilizare în sistem ecologic în plantaţiile pomicole”.

            Studiul este structurat pe mai multe capitole, după cum urmează:

1. STRATEGIA EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ PRIVIND DEZVOLTAREA POMICULTURII

            Acest capitol cuprinde liniile directoare ale dezvoltării pomiculturii, la nivel european şi implicit la nivel național.

            Se reține ideea că, în contextul Politicii Agricole Comune, a Strategiei Europa 2020 si Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu si lung 2020-2030, şi programul PNDR 2014-2020, s-au stabilit nişte obiective strategice, evidențiindu-se 6 priorități de dezvoltare rurala, dintre care una este:  Promovarea utilizării eficiente a resurselor si sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon si reziliența la schimbările climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic, în interiorul căreia se înscriu şi preocupările prezentului proiect.

            Creșterea competitivității fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de producție şi îndeplinirea standardelor naționale şi a standardelor comunitare este un obiectiv care poate fi atins prin dotarea exploatației pomicole cu utilaje noi, performante, necesare înființării şi întreținerii plantațiilor pomicole.

            Elaborarea unei tehnologii ecologice de fertilizare în pomicultură şi a unui echipament de aplicare a acestei tehnologii va contribui la protejarea mediului înconjurător prin înlocuirea treptată a îngrăşămintelor chimice cu cele organice, în felul acesta protejându-se şi sănătatea consumatorilor.

            2. FERTILIZAREA ÎN POMICULTURĂ. ROLUL ŞI IMPORTANŢA APLICĂRII ÎNGRĂŞĂMINTELOR

Din cercetările efectuate de specialiştii în domeniul pedologiei, s-a constatat că fertilitatea este însuşirea de bază a solului, ce acare asigură caracterul productiv al culturilor.

Această fertilitate este dependentă de substanțele nutritive care se găsesc în sol şi este o caracteristică epuizabilă, care nu se regenerează de la sine. Materia organică din sol, îi asigură acea însuşire speciala numită fertilitate. Cea mai importantă componentă a materiei organice din sol este humusul, rezultat prin transformarea de către microorganisme a resturilor organice. El reprezintă principalul depozitar în sol al energiei chimice. Starea de asigurare a solului cu humus, „aurul negru al pământului“, constituie indicatorul de baza al productivităţii. Fertilitatea solului nu se ameliorează prin aplicarea îngrăşămintelor chimice, ci numai prin fertilizare organică.

Fertilizarea în pomicultură se face atât înainte de înfiinţarea plantaţiilor cât şi după înfiinţare, ca lucrare de întreţinere, pentru asigurarea aportului de nutrienţi, necesar dezvoltării pomilor fructiferi şi obţinerii unor producţii de fructe calitative şi cantitative.

Plantele pomicole, limitate prin însăşi plantarea lor la un spaţiu determinat de hrănire, şi aceasta nu pentru un an, ci pentru mulţi ani, solicită acestui spaţiu însemnate cantităţi de substanţe hrănitoare necesare pentru creşterea şi fructificarea lor. Asigurarea şi menţinerea unei stări corespunzătoare de aprovizionare a solului, prin fertilizare cu elemente nutritive uşor asimilabile, constituie o verigă importantă a tehnologiilor pomicole, în vederea obţinerii unor producţii de fructe profitabile.

Dintre elementele minerale necesare, 12 (azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, fier, zinc, bor, cupru, mangan, molibden) sunt considerate indispensabile. Acestea sunt utilizate eficient numai dacă se găsesc într-un raport optim în sol sau în plantă. Pomii stochează în ţesuturile lor substanţe de rezervă cu care pot trăi un timp limitat. Între elementele nutritive există o strânsă interacţiune chimică, o interdependenţă reflectată în metabolism. Excesul unui element poate duce la inhibarea asimilaţiei altui element, sau invers. De aceea este foarte important cât şi ce fel de îngrăşăminte se administrează.

Pentru monitorizarea corespunzătoare a fertilizărilor în plantațiile pomicole este necesară cunoaşterea, pe lângă cerinţele speciei sau soiului respectiv, a următoarelor:

- starea de aprovizionare a solului şi proprietăţile fizico-chimice ale acestuia;

- conţinutul în elemente nutritive al frunzelor pomilor ca mod de diagnosticare;

- identificarea eventualelor simptome de carenţe;

- rezultatele obţinute în cercetarea pomicolă privind experienţele de fertilizare.

Cantităţile de substanţe nutritive extrase din sol de pomi prezintă o extremă importanţă, deoarece indică un minim obligatoriu de adăugat pentru a evita sărăcirea progresivă a solului.

 

3. REGULI DE BUNE PRACTICI PRIVIND APLICAREA CORECTĂ A ÎNGRĂŞĂMINTELOR

            În cadrul acestui capitol au fost analizate reglementărilor legale în vigoare, pentru protecția mediului şi a sănătății populației şi identificate aceste cerințe în codurile de bune practici aplicabile în domeniu.

            Dintre acestea s-au evidențiat câteva:

            - este interzisă amenajarea platformelor de gunoi de grajd precum şi a altor îngrăşăminte organice în apropierea surselor de apă, golirea sau spălarea buncărelor şi utilajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel în apele de suprafaţă sau în apropierea lor, acestea conducând la poluarea mediului şi ca urmare se sancţionează potrivit legii;

- există interdicţii care vizează respectarea perioadelor de aplicare a îngrăşămintelor organice. Printre reglementări se numără aplicarea îngrăşămintelor cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creştere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienților de către plante şi a minimiza riscul poluării. Este interzisa aplicarea gunoiului în perioada cuprinsă între apariţia primului şi ultimului îngheţ.

O atenţie deosebită trebuie acordată culturilor pomicole şi viticole, situate de regulă pe astfel de terenuri, la care procesele de eroziune a solului şi, implicit, pericolele de pierdere a nutrienţilor prin şiroire, sunt mai frecvente şi mai intense.

4. ÎNGRĂŞĂMINTELE ORGANICE. TIPURI ŞI PROPRIETĂŢI

Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de anumiți fertilizanți, printre care de bază sunt: N, P, K. Pe lângă aceştia, pentru a se dezvolta corespunzător, plantele mai au nevoie şi de alți nutrienți secundari (Ca, Mg, S) precum şi de micro-elemente (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Cl).

Sursele de materie organică pentru sol sunt în primul rând, îngrășămintele organice şi toate resturile vegetale. Din categoria îngrășămintelor organice fac parte: gunoiul de grajd, composturile, resturile vegetale, îngrășămintele verzi, resturile menajere, gunoiul artificial, mraniţa, urina şi mustul, gunoiul de păsări, nămolul etc.

Cunoaşterea caracteristicilor fizice şi biologice ale îngrășămintelor organice este foarte necesară, în felul acesta agronomii putând stabili normele necesare pe soiuri, corelate cu starea de fertilizare a solului şi cu condițiile climate, dar acest lucru este necesar şi pentru a putea stabili tehnologia de aplicare, echipamentele care se vor utiliza pentru aplicarea tehnologiei, a caracteristicilor constructive şi funcționale ale echipamentelor.

Metodele de aplicare a gunoiului de grajd s-au diversificat şi adaptat solurilor, plantelor şi tehnologiilor, în scopul creşterii eficienţei sale.

În prezent, gunoiul de grajd se aplică cu efect prin următoarele metode:

-   ca fertilizare de fond se practică aplicarea neconvenţională a gunoiului de grajd

la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, concomitent cu desfundarea terenului;

-   ca fertilizare de bază este practicată de regulă în plantațiile pomicole pe toata suprafața dintre rândurile de pomi. Se încorporează în sol cu lucrările de arat;

-   ca fertilizare locală în benzi, la fundul brazdei şi în gropile de plantare, inclusiv în cuib, pentru culturi agricole şi horticole (viţă de vie, pomi fructiferi etc.) precum şi de întreținere, la plantațiile pe rod.

Un îngrășământ organic foarte bun este şi compostul, care conţine peste 25 % humus relativ stabil format predominant din biomasă microbiană şi care în continuare este supus unei slabe descompuneri fiind suficient de stabil pentru a nu se reîncălzi ori determina probleme de miros sau de înmulţire a insectelor şi are raportul C:N = 10-15.

5. ÎNTREŢINEREA LIVEZILOR DE POMI FRUCTIFERI

Modul de întreţinere a solului din plantaţiile pomicole diferă de la un tip de plantaţie la altul.

În cazul livezilor întreţinute ca ogor lucrat, există posibilitatea de a încorpora pe toată suprafaţa îngrăşămintele aplicate la sol. Acest sistem are o serie de dezavantaje, cel  mai important fiind tasarea solului, datorită trecerilor repetate pe aceeaşi suprafață.

În cazul livezilor întreţinute ca ogor erbicidat, îngrăşămintele organice pot fi încorporate în sol. Față de primul sistem are avantajul că numărul de treceri cu utilajele prin livadă pentru întreţinerea solului fără buruieni este mai redus şi acest tip de întreţinere este mai eficient decât la ogorul lucrat.

Există un sistem de întreținere combinat, ca ogor lucrat şi erbicidat, fiind mai avantajos decât primul sistem, prin reducerea numărului de treceri pentru distrugerea buruienilor prin lucrările clasice (arat, discuit, grăpat)

În cazul livezilor cu sol înierbat, în care suprafaţa dintre rândurile de pomi este acoperită de ierburi, pentru menţinerea umidităţii, aplicarea îngrăşămintelor la sol necesită tehnici speciale (aplicare preponderentă sub rândurile de pomi, fertirigare localizată), în aşa fel încât de ele să nu profite doar iarba. Acesta este sistemul recomandat actualmente în pomicultură, de aceea sunt necesare echipamente adecvate administrării îngrăşămintelor organice direct în zona rândurilor de pomi, pentru ca substanțele nutritive din componența îngrăşămintelor să fie folosite de plantele pomicole şi nu de buruienile dintre rânduri.

6. TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE DE FERTILIZARE ORGANICĂ

            Analiza tehnologiilor aplicate la fertilizarea plantațiile agricole s-a făcut ținându-se cont de cele menționate anterior, când s-au identificat patru modalități de întreţinere a solului din plantaţiile pomicole.

            În cadrul fiecărei tehnologii se disting câteva etape importante: amenajarea platformelor în câmp sau lângă complexele zootehnice; încărcarea gunoiului în mijloace de transport sau în agregate de fertilizare; transportul şi distribuirea îngrăşământului organic.

            Constructiv, toate maşinile pentru administrat gunoi de grajd se compun din următoarele părţi principale: Tren de rulare (monoax sau biax); şasiu; benă (cu obloane fixe sau monococă); transportor (cu raclete fixate la capete pe lanţuri sau transportoare cu spiră); aparat de mărunțire şi distribuție (cu unul sau două rotoare verticale sau orizontale), cu discuri cu palete, cu rotor ş.a.; sisteme de acţionare a organelor active: mecanică sau hidraulică.

Pe plan intern, actualmente nu mai există nici un fabricant de echipamente pentru fertilizare organică, deşi au existat anterior câteva echipamente fabricate în România.

Pe plan extern, oferta de maşini destinate fertilizării organice este foarte bogată şi variată constructiv Gilibert (Franţa), Kemper (Germania), Agrimat (Belgia), Huhn (Franța), NewHolland (U.S.A.), Juscafresa (Spania), MSort (Polonia), RenMark (Italia), Bossini (Italia), Industrias David (Spania), Howard (Anglia), Marshall (Anglia) ş.a.

În pomicultură, în conformitate cu tehnologii de fertilizare descrise anterior, se disting două categorii de echipamente de distribuție:

- echipamente care realizează distribuția pe toată lăţimea dintre rândurile de pomi (sunt echipamente care se folosesc şi la fertilizarea în culturile de câmp);

- echipamente care realizează distribuția la nivelul rândurile de pomi.

7. INDICI CALITATIVI CARE CARACTERIZEAZĂ LUCRAREA DE FERTILIZARE

Principalii indici calitativi de lucru care caracterizează lucrarea de fertilizare sunt: norma de distribuție; lăţimea totală de distribuție; uniformitatea transversală; uniformitatea longitudinală; coeficientul de variaţie longitudinala; coeficientul de variaţie transversală; debitul de îngrăşământ.


 

8. CONCLUZII

·         În prezent, suprafaţa totală a plantaţiilor pomicole este de 158.609 ha, ceea ce reprezintă circa 1,7% din suprafaţa arabilă a ţării;

·         În ceea ce priveşte producția de fructe obținute, se observă o uşoară scădere a cantității obținute anual, semn că sunt necesare tehnologii noi care să permită obținerea unei productivități din ce în ce mai mari.

·         Dotările tehnologice sunt depăşite fizic si moral, fapt ce influențează în mod negativ productivitatea, profitabilitatea si competitivitatea pe piață, dar şi mediul înconjurător şi clima.

·      livezi întreținute ca ogor lucrat;

·       livezi întreţinute ca ogor erbicidat;

·       livezi întreţinute combinat (ogor lucrat şi erbicidat);

·       livezi cu sol înierbat.

·           amenajarea platformelor în câmp sau lângă complexele zootehnice,

·           încărcarea gunoiului în mijloace de transport sau în agregate de fertilizare,

·           transportul îngrăşămintelor la zona de distribuție;

·           distribuirea gunoiului pe teren.

 

·        Tehnologiile de fertilizare în pomicultură pot fi în două variante, funcție de modul în care este cultivată livada:

·           Cu distribuția îngrăşămintelor centrală, pe banda dintre rândurile de pomi, caz în care urmează încorporarea acestora în sol prin lucrările clasice de arat, discuit, grăpat. Are dezavantaje şi se practică foarte rar.


 

Tehnologie de fertilizare pe toată zona dintre rândurile de pomi

·           Cu distribuția în zona rândurilor de pomi, preponderent pentru gunoi de grajd fermentat (compost, mraniță) (pe un singur rând) sau (pe ambele rânduri).

 

Tehnologie de fertilizare direct la rândurile de pomi – pe un singur rând

Tehnologie de fertilizare direct la rândurile de pomi – simultan la ambele rânduri

 

·           Transportoare de material (cu viteza transportorului constantă sau variabilă, cu acționare mecanică sau hidrostatică):

·           Cu raclete montate pe lanțuri;

·           Cu rotoare cu spiră, tip melc.

·           Rotoare de mărunțire, uniformizare:

·                Rotoare cu spiră continuă;

·                Rotoare cu spiră şi cuțite/palete zimțate dispuse pe spiră;

·                Rotoare cu palete zimțate individuale, dispuse elicoidal;

·                Rotoare cu palete (tip turbină);

·                    Aparate de distribuție:

·                Cu bandă cauciucată şi raclete;

·                Cu raclete montate pe lanț;

·                Cu disc şi palete;

·                Cu rotor orizontal cu palete;

·                Cu lanțuri.

2. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei 1, concluzii si propuneri pentru continuarea proiectului

Stadiul de implementare al fazei 1 a fost în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în propunerea de proiect anexa nr. I/2 la contractul nr.8N/09.03.2016, nu a necesitat modificări, activitățile realizate au corespuns cu cele planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr.1. a fost de 100 % deoarece:

     - țintele planificate ale fazei au fost realizate integral;

     - Indicatorul asociat pentru monitorizare și evaluare realizat a fost aceleași cu cel planificat (studiu prospectiv). A fost depusă şi o ofertă de proiect „Cooperare bilaterala româno-moldavă în vederea dezvoltării unor tehnologii de fertilizare ecologice în pomicultură”, ID: PN-III-P3-3.1-PM-RO-MD-2016-0039, în cadrul competiției Cooperare bilaterală România-Moldova din cadrul Programului 3–Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1–Bilateral/multilateral, Proiecte de mobilități.

       Având în vedere cele prezentate, s-a avizat trecerea la faza 2 de realizare prevăzute în propunerea de proiect şi a schemei de realizare, respectiv:

- Proiect tehnic de execuție ME pentru echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi.

REZULTATE OBTINUTE IN FAZA 2:

            În cadrul fazei a 2-a a proiectului a fost realizată documentaţia tehnică de execuţie pentru maşina de distribuit îngrăşăminte organice solide în benzi, direct la rândurile de pomi, MGL-3, destinată a efectua lucrări de fertilizare în plantaţiile pomicole/viticole.

            Maşina lucrează în agregat cu tractoare de putere peste 65 CP.

DESTINAŢIE ŞI COMPONENŢĂ

Destinaţie şi componenţă

            Maşina este destinată administrării îngrăşămintelor organice solide in livezile de pomi fructiferi, în benzi, direct la rândurile de pomi. În caz de necesitate, poate distribui şi în bandă, pe intervalul dintre rândurile de pomi.

Componenţă

Maşina pentru distribuit îngrăşăminte organice solide în livezi–MGL 3, are în componenţă următoarele ansambluri principale:

Maşină pentru distribuit îngrăşăminte organice solide, în benzi – MGL 3

1-ochi de remorcare; 2-benă; 3-aparat de distribuţie cu rotoare orizontale cu spiră; 4-tren de rulare; 5-transportor; 6-mecanism de acţionare cu clichet; 7-transmisie mecanică;

8-transmisie hidrostatică; 9-picior de sprijin; 10-aparat de distribuţie centrifugal cu discuri; 11-apărători

 

Caracteristici tehnice constructive şi funcţionale principale

- Puterea tractorului din agregat:                                                    P >65 CP

- Dimensiunile de gabarit ale maşinii:

-    lungime:                                                                        cca.5500 mm

-    lăţime:                                                                           cca.2200 mm

-    înălţime:                                                                        cca.2140 mm

- Diametrul discurilor de distribuţie centrifugală:                              640 mm

- Turaţia discurilor:                                                                             480 rot-1

- Diametrul rotoarelor cu spiră şi cuţite:                                            440 mm

- Masa totală maximă admisă:                                                            5000 kg

Ochiul de remorcare as este o construcţie sudată din materiale aflate în fabricaţia de serie şi are dimensiuni conform SR ISO 5692, respectiv diametrul interior f 50 şi torul de f 30, dimensiuni care permit cuplarea la furca tip cârlig din dotarea tractorului din agregat, tractor ce trebuie să aibă o putere de minim 65CP.

Fig.1  Ochi de remorcare

 

·         Bena monococă este o construcţie sudată din profile standardizate, realizată în construcţie monococă şi are în componenţă, sudat la partea inferioară, proţapul.

Fig.2   Benă monococă

 

·         Aparatul de distribuţie cu rotoare se compune din 2 rotoare cu spiră, dispuse orizontal, la extremitatea spate a benei. Rolul rotoarelor este de a prelua materialul, a-l antrena şi a-l arunca pe discurile de distribuţie aflate la partea din spate a maşinii.

Fig.3   Aparat de distribuţie cu rotoare cu spiră

·         Trenul de rulare este de tip monoax şi are în componenţă o osie cu axa cu secţiune pătrată, cu sarcina maximă admisibilă pe osie de 4800 kg la o viteză de deplasare de 25 km/h.

Roţile asamblate au pneuri 400/60-15.5-14PR, profil BKT, la care sarcina portantă pe pneu este de 2190 kg la presiunea de 2.8 bar, janta cu dimensiunile 13” (AG 13.00) iar diametrul de dispunere a prezoanelor, în număr de 8, este de Ř 205 mm. Roata asamblată se va aproviziona de la un importator de anvelope, SC IMPAR SRL sau de la alt furnizor de anvelope de pe piaţă.

Fig.4   Tren de rulare

·         Transportorul este de tip cu raclete sudate pe lanţ, lanţul fiind „tip ancoră”. Turaţia acestor roţi de tracţiune este constantă, dar intermitentă, funcţie de reglajul pasului la roata de clichet, asigurând o viteză periferică a benzii transportoare de 25 mm/s.

Fig.5   Transportor cu lanţ şi raclete

·         Transmisia mecanică este alcătuită dintr-un cardan, care preia mişcarea de rotaţie de la APP al tractorului, o transmite la reductorul conic cu două ieşiri: una care acţionează mecanismul cu clichet, şi cealaltă care acţionează aparatul de distribuţie cu rotoare orizontale cu spiră. Din componenţă mai fac parte roţi de lanţ şi lanțuri tip Gall. 

·         Mecanismul cu clichet primeşte mişcare de la reductor printr-o roată de lanţ z=11  şi o transmite printr-un lanţ Gall la o roată de demultiplicare a turaţiei z=33 (poz.2). Printr-un mecanism de tip bielă-manivelă, de la axul pe care se află montată roata de demultiplicare (poz.2), ax solidar cu biela (poz.3), mişcarea se transmite la manivelă (poz.4). Manivela asigură o rotaţie intermitentă a roţii de clichet (poz.1), prin intermediul clichetului (poz.9). Roata de clichet (poz.1) se afla montată la extremitatea axului de antrenare a transportorului. Mecanismul cu clichet poate fi reglat prin poziţionarea unui disc (poz.6), care limitează mişcarea clichetului pe roata de clichet, poziţia acestui disc fiind dată de braţul poz.8, putându-se astfel varia cantitatea de îngrăşăminte distribuită pe unitatea de suprafaţă, prin variaţia avansului benzii transportoare.

Fig.6   Mecanism cu clichet

·         Transmisia hidrostatică este utilizată pentru acţionarea discurilor de la aparatul de distribuţie cu discuri, precum şi la acţionarea uşilor laterale care permit dirijarea materialului către rândurile de pomi. Comanda se dă de la distribuitorul hidraulic al tractorului. Debitul de ulei dat de pompa hidraulică cu roţi dinţate a tractorului pune în mişcare două motoare hidrostatice, montate la partea inferioară a discurilor. Uşile laterale sunt acţionate cu ajutorul unor cilindri hidraulici cu dublă acţiune, CD 200–50/32 x 685/430 – 1.1.1.  Acţionarea lor se face tot prin comanda dată de la distribuitorul hidraulic al tractorului.

·         Picior de spijin este din fabricaţia de serie a unor furnizori specializaţi.

Fig.7   Picior de sprijin

·         Aparat de distribuţie centrifugală, cu discuri are în componenţă două discuri cu mişcare în sens contrar, acţionate de către două motoare hidrostatice rotative, cu piston, OMP 50. Discurile se rotesc în sens contrar şi împrăştie materialul adus de către transportor şi preluat de rotoarele orizontale cu spiră.

Fig.8   Aparat de distribuție centrifugală, cu discuri

·         Apărători

Maşina are în componenţă apărători de protecţie pentru evitarea aruncării gunoiului necontrolată precum şi pentru protecţia operatorului care deserveşte maşina precum şi a persoanelor aflate în zonă.

 

Fig.9    Apărătoare

 

            Maşina de administrat îngrăşăminte organice MGL-3, mai are în componenţă 2 cale şi elemente de fixare şi asamblare.

 

2. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei a II-a, concluzii şi propuneri pentru continuarea proiectului:

            In cadrul fazei a II-a s-a realizat proiectul tehnic de execuţie al maşinii pentru distribuit gunoi de grajd în plantaţiile pomicole, care realizează distribuţia în benzi, la nivelul rândurilor de pomi.

Concluzii

Prin realizarea şi promovarea maşinii de administrat îngrăşăminte organice solide în benzi, direct la rândurile de pomi din livezi, MGL-3, se estimează obţinerea următoarelor efecte socio-economice:

- eliminarea riscul pe care il prezintă asupra sănătății consumul fructelor ce conţin compuşi chimici proveniţi din fertilizarea cu îngrăşăminte de sinteză;

- evitarea poluării mediului înconjurător prin reducerea îngrăşămintelor chimice utilizate pentru fertilizare;

- refacerea potențialul biologic al solului;

- refacerea echilibrului ecosistemelor;

- eliminarea factorilor de risc privind securitatea muncii la exploatarea echipamentelor tehnice din agricultura;

- creşterea producţiilor autohtone de fructe din livezile de pomi fructiferi din România şi obţinerea de profit de către fermieri, prin vânzarea acestora pe piaţa comunitară;

- creşterea cifrei de afaceri a fabricantului care va introduce în fabricaţie maşina pentru administrat îngrăşăminte organice în benzi, la rândurile de pomi.

 

            Având în vedere cele prezentate, INMA Bucureşti propune trecerea la următoarele faze de realizare prevăzute în propunerea de proiect, respectiv: 

- Realizare ME echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi si AT la execuție;

- Experimentare ME în condiţii de exploatare şi definitivare constructivă. Demonstrarea funcţionalităţii si utilităţii tehnologiei;

- Definitivare PTE şi diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea rezultatelor.


 

REZULTATE OBTINUTE IN FAZA 3 si 3 bis

Denumire faza 3 “Realizare ME echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrășămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi si AT la execuție - PARTIALA”

Denumire faza 3bis “Realizare ME echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrășămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi si AT la execuție - FINALA”

 

1. Rezumatul fazei

Modelul experimental al maşinii pentru administrat îngrăşăminte organice, MGL-3, a fost realizat la sediul INMA Bucureşti, ţinând cont de cerinţele tematice de ordin constructiv şi funcţional menţionate în cadrul studiului tehnologic elaborat la prima fază a proiectului.

Realizarea ME asigură respectarea tuturor cerinţelor impuse din punct de vedere al construcţiei, respectiv al performanţelor funcţionale.

Realizarea fizică a modelului experimental al maşinii pentru administrat îngrăşăminte organice, MGL-3, a respectat cerinţele constructive şi funcţionale, cuprinse în studiul tehnologic elaborat la prima fază a proiectului.

Pe baza Documentaţiei de execuţie elaborată în faza 2, în această etapă s-a realizat execuţia ME pentru echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi.

20170810_125527                                             20170810_125440

Fig.10 - Maşină pentru distribuit îngrăşăminte organice solide, în benzi – MGL 3

(Vedere de perspectivă)

 

20170810_125412

Fig.11 – Vedere din spate

Maşina cuprinde următoarele subansambluri principale:

-                Ochi de remorcare as. (MGL3-1.0);

-                Bena monococă (MGL 3-2.0);

-                Aparatul de distribuţie cu rotoare (MGL 3-3.0);

-                Trenul de rulare ( MGL 3-4.0);

-                Transportorul (MGL 3 – 5.0);

-                Mecanismul cu clichet (MGL 3 – 6.0);

-                Transmisie mecanica (MGL 3 – 7.0);

-                Aparatoare spate (MGL 3 – 8.0);

-                Lagar lemn as. (MGL 3 – 9.0);

-                Aparat de distributie cu discuri (MGL 3 – 10.0);

-                Perete detasabil (MGL 3 – 11.0);

-                Aparatoare transmisie (MGL 3 – 12.0);

-                Aparatoare clichet (MGL 3 – 13.0);

-                Capac as. (MGL 3 – 14.0);

-                Picior de sprijin (MGL 3 – 16.0).

·      Ochi de remorcare as. (MGL3-1.0)

                Este o construcţie sudată, care are în componenţă un ochi de remorcare omologat, și care respectă prevederile standardului în vigoare, SR ISO 5692/2-1996 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule, cu gaura de Ř50 si torul de Ř30.

·      Bena monococă (MGL 3-2.0) este o construcţie sudată în construcţie monococă. La partea inferioară a benei este sudat proţapul.

Pe lonjeroanele laterale ale benei se află suportul pentru prinderea mecanismului cu clichet.

·         Aparatul de distribuţie cu rotoare (MGL 3-3.0) are în componenţă 2 rotoare spiralate, cu spirele jumătate stg, jumătate dr. Un rotor este dispus în partea superioară a benei şi celălalt în partea inferioară, în apropierea transportorului. Este acţionat printr-o transmisie cu lanţ, care preia mişcarea de la arborele de ieşire al reductorului conic aflat în componenţa maşinii. Pe spire, la extremitate, sunt sudate nişte cuţite, care rup materialul la preluarea acestuia din buncăr.

·         Trenul de rulare ( MGL 3-4.0) este de tip monoax şi are în componenţă o osie cu axa cu secţiune pătrată, A60, cu sarcina maximă admisibilă pe osie de 4800 kg la o viteză de deplasare de 25 km/h.

Roţile asamblate au în componenţă pneuri 400/60-15.5-14PR, la care sarcina portantă pe pneu este de 2190 kg la presiunea de 2.8 bar, janta cu dimensiunile 13” (AG 13.00) iar diametrul de dispunere a prezoanelor, în număr de 8, este de Ř 275 mm.

·      Transportorul (MGL 3–5.0) este de tip cu raclete sudate pe lanţ, lanţul fiind un lanţ ce permite forţe de tracţiune de până la 150kN. Racletele care transportă materialul sunt dispuse pe un lanţ tip ancoră şi sunt acţionate, prin intermediul mecanismului cu clichet, de la reductorul conic din componenţa transmisiei. Racletele sunt în număr de 32 şi sunt acţionate prin intermediul unor roţi speciale cu diametrul de divizare Ř 120, puse în mişcare de o transmisie cu clichet. Turaţia acestor roţi este constantă, dar intermitentă, funcţie de reglajul pasului la roata de clichet, asigurând o viteză periferică a benzii transportoare de max.25 mm/s.

·         Mecanismul cu clichet (MGL 3 – 6.0) primeşte mişcare de la reductor printr-o roată de lanţ și o transmite la o roată de demultiplicare a turaţiei, montată pe axul cu camă. Mecanismul cu clichet poate fi reglat, putându-se varia cantitatea de îngrăşăminte distribuită pe unitatea de suprafaţă.

·         Apărătoarea spate (MGL 3–8.0) acoperă rotoarele din componenţa aparatului de distribuţie cu rotoare. Are rol de dirijare a îngrășămintelor preluate de rotoare şi antrenate în mişcare de rotaţie, pentru ca acestea să cadă pe discurile orizontale de distribuţie laterală.

·         Lagăr lemn as. (MGL 3 – 9.0) este montat la partea inferioară a benei şi are rolul de a împiedica vibraţia axului din componenţa transmisiei, în timpul acţionării.

·         Aparat de distribuţie cu discuri (MGL 3–10.0)

Are în componenţă două discuri cu palete, pentru a prelua materialul şi a-l distribui prin centrifugare, direct la rândurile de pomi. Discurile sunt acţionate cu ajutorul unor motoare hidraulice, dispuse la partea inferioară a suportului discurilor. In componenţa aparatului de distribuţie cu discuri sunt două uşi laterale, care sunt acţionate hidrostatic cu ajutorul unor cilindri hidraulici. Aceste uşi, prin deschiderea lor, permit distribuţia laterală a îngrăşămintelor, direct la rândurile de pomi.

In cazul în care se doreşte distribuţia gunoiului în benzi, intre rândurile de pomi, se menţin închise uşile şi se deschide capacul poz.14, rabătându-se şi fixându-se în partea superioară, cu ajutorul unor bolţuri.

·         Perete detasabil (MGL 3 – 11.0)

                In interiorul benei este montat un perete înclinat, pentru a împiedica scurgerea materialului în zona de întoarcere a transportorului.

·         Aparatoare transmisie (MGL 3 – 12.0)

Apăratoarea aflată pe partea stângă a maşinii, acoperă componentele transmisiei, care acţionează rotoarele orizontale, pentru a preveni accesul neautorizat în zona respectivă.

·         Aparatoare clichet (MGL 3 – 13.0)

Apăratoarea aflată pe partea dreaptă a maşinii, acoperă componentele mecanismului cu clichet, care acţionează banda transportoare situată în interiorul benei, pentru a preveni accesul neautorizat în zona respectivă.

·         Capac as. (MGL 3 – 14.0)

Capacul dispus în partea spate a maşinii, la partea inferioară a aparatului cu rotoare, închide zona, astfel încât distribuţia îngrăşămintelor să se facă în lateral. El poate fi deschis în situaţia în care se doreşte distribuţia gunoiului în bandă, pe zona dintre rândurile de pomi.

·         Picior de sprijin (MGL 3 – 16.0)

Piciorul de sprijin se află amplasat în partea frontală a maşinii, pe proţap, şi permite sprijinul maşinii la staţionar. In transport sau în lucru, când maşina este cuplată la bara de cuplare a tractorului, piciorul se rabate în plan orizontal.

Probleme constructive

La execuţia finală a modelului experimental al maşinii pentru administrat îngrăşăminte organice în livezi, MGL-3, s-au utilizat tehnologiile existente la INMA Bucureşti – Departamentul Execuţie Echipamente Experimentale, Prototipuri, Producţie Auxiliară, Mecano-Energetic.

Execuţia maşinii s-a realizat în bune condiţii, respectându-se documentaţia de execuţie şi folosindu-se SDV-uri adecvate.

Situaţia produsului din punct de vedere al restricţiilor la export

Referitor la situaţia restricţiilor la export, nu există restricţii, maşina putând fi promovată cu succes la export, aceasta respectând toate reglementările UE legate de protecţia vieţii şi mediului.

Calitatea materialelor

Nu au fost probleme constructive deosebite pentru realizarea fizică a modelului experimental al maşinii pentru administrat îngrăşăminte organice, MGL-5.

La execuţia modelului experimental au fost utilizate materialele prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie. La execuţia ME al maşinii au fost utilizate numai materii prime şi materiale uzuale, existente în ţară, care nu ridică probleme deosebite în aprovizionare (table, profile laminate, bare rotunde şi hexagonale etc.), dar este absolut necesară respectarea acestora în procesul de fabricaţie în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie.

Totodată, o parte din componentele care ar necesita o tehnologie deosebită au fost achiziţionate din producţia fabricanţilor specializaţi. Aceste componente au fost aprovizionate de pe SEAP şi sunt prezentate în tabelul 1.

Aprovizionarea componentelor de la fabricanţi specializaţi are ca scop scăderea preţului de cost al maşinii şi a investiţiilor suplimentare, aceştia dispunând de tehnologie specifică realizării componentelor, fiind producători de serie.

Probleme speciale de execuţie şi montaj

Realizarea fizică a maşinii nu a ridicat probleme speciale de execuţie şi montaj.

Subansamblurile şi reperele prevăzute în proiectul de execuţie ridică probleme tehnologice de complexitate medie, accesibile dotării tehnice curente a INMA în condiţiile unei pregătiri minime de fabricaţie.

S-au respectat cu stricteţe condiţiile tehnice de execuţie şi de calitate din documentaţia de execuţie, inclusiv cele privind clasele de precizie pentru toleranţe, abaterile limită, abaterile de poziţie şi de formă, prescripţiile privind sudura, tratamentele termice, rugozităţile etc.

Pentru subansamblurile sudate ale prototipului echipamentului tehnic, s-au folosit SDV-uri precum şi dispozitive de sudură. Majoritatea subansamblurilor sudate sunt confecţionate din elemente tipizate aflate în producţia de serie.

Asimilarea în fabricaţie nu creează probleme deosebite şi nu necesită investiţii suplimentare.

Modul de respectare a normelor tehnice de securitate şi sănătate a muncii

Execuţia s-a făcut luând în considerare cerinţele de securitate.

In zona transmisiilor sunt prevăzute apărători de protecţie şi etichete indicatoare cu referire la normele de securitate a muncii.

 

Denumire faza 4 “Experimentare ME în condiții de exploatare și definitivare constructivă.

Demonstrarea funcționalității si utilității tehnologiei”

Experimentarea ME al echipamentului tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi, MGL-3, în condiţii de exploatare şi definitivarea constructivă şi demonstrarea funcţionalităţii, au fost realizate în baza comenzii interne nr.1663/2017.

La experimentarea maşinii MGL3 a participat atât personal de la DEPARTAMENTUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE Tehnologii de Mecanizare si Echipamente Tehnice, cât şi personal de la DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI, personal care a acordat consultanţă şi a pus la dispoziţie EMM-urile necesare măsurătorilor. Personalul de la departamentul de proiectare a participat alături de executantul modelului experimental la definitivarea constructivă, prin introducerea modificărilor apărute ca necesare după efectuarea experimentărilor.

EXPERIMENTARE ME ÎN CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI DEFINITIVARE CONSTRUCTIVĂ

Pentru realizarea experimentărilor, a fost elaborată o metodologie de experimentare specifică acestui tip de echipament.

IMG_4643 

Fig.12 – Maşina de distribuit îngrăşăminte organice în livezi-MGL-3

 

Încercările s-au efectuat în vederea verificării funcţionalităţii pentru care a fost concepută maşina MGL-3, și determinării indicilor calitativi şi energetici pe care îi realizează aceasta.

Înainte de experimentarea ME al maşinii pentru administrat îngrăşăminte organice, MGL-3, au fost efectuate următoarele activităţi:

- verificarea corespondenţei dintre caracteristicile constructive obţinute la execuţia fizică a modelului experimental şi documentaţia tehnică de execuţie;

- transmiterea către proiectant a observaţiilor rezultate în urma analizei comparative;

- pregătirea terenului şi a îngrășământului organic necesar în vederea experimentării maşinii;

- pregătirea agregatului tractor – maşină de distribuit îngrăşăminte, MGL-3, în vederea efectuării experimentărilor;

- invitarea unor potenţiali beneficiari, în vederea participării la efectuarea unor demonstraţii cu echipamentul;

În cadrul verificărilor generale s-au studiat desenele de execuţie ale modelului experimental (subansamble şi ansamblu general), memoriul de prezentare al echipamentului utilizat în tehnologia inovativă de fertilizarea în sistem ecologic, precum şi documente referitoare la materiale, semifabricate şi subansambluri utilizate.

De asemenea, s-a analizat calitatea execuţiei prin comparare cu prevederile memoriului de prezentare, apreciind: aspectul general şi calitatea montajului; calitatea îmbinărilor fixe (a sudurilor) şi a celor demontabile; modul de amplasare a organelor active şi a sistemelor de indexare; modul de realizare a cuplajelor şi de asigurare a acestora; modul de asamblare şi reglare, precum şi calitatea vopsirii.

1.1.1.       Verificarea de securitate a maşinii de distribuit îngrăşăminte organice, MGL-3

Înainte de începerea experimentărilor s-au efectuat verificările privind securitatea agregatului în exploatare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi procedurilor de sănătate şi securitate în muncă.

Totodată s-au verificat:

-          gresarea și ungerea elementelor mobile;

-          strângerea organelor de asamblare filetate;

-          întinderea lanţurilor din transmisie și de la transportorul cu raclete;

-          reglarea mecanismului cu clichet;

-          închiderea corespunzătoare a apărătorilor;

-          existenţa nivelului corespunzător al uleiului la transmisie;

-          presiunea în pneurile maşinii.

1.1.2.           Locul și condiţiile de încercare în exploatare. Procesul tehnologic de lucru

Incercarile in conditii de exploatare a masinii pentru administrat ingrasaminte organice solide, MGL-3, s-au efectuat in perioada 01.09.2017-10.10.2017.

Experimentarea ME a echipamentului MGL-3, s-a efectuat în condiții de laborator și în condiții de exploatare, în poligoanele de încercări din cadrul INMA Bucureşti, utilizând metodologia de încercări elaborată în cadrul acestei etape.

Fig.13 – Încărcarea maşinii s-a făcut cu ajutorul unui încărcător frontal cu greifer, TIH-445

1.1.3.           Verificarea funcţionării în gol

În prealabil, s-au efectuat măsurători ale principalelor dimensiuni constructive ale modelului experimental și ale subansamblurilor componente, uşurinţa montării și demontării ansamblurilor funcţionale ale acestuia și acţionarea maşinii în gol, la staţionar, pentru identificarea modului de funcţionare.

Tabelul 1

Verificările dimensionale

Denumirea caracteristicii

Valoarea din documentaţia tehnică de execuție

Valoarea măsurată

Dimensiuni de gabarit, mm

-          lungime;

-          lăţime;

-          înălţime

cca.  5200;

max. 2142

cca.  2383

5150

2200

2375

Diametrul discurilor de distribuţie centrifugală, mm

640

640

Turaţia discurilor, rot-1

480

320...475

Diametrul rotoarelor cu spiră și cuţite, mm

440

440

Ecartament, mm

1400

1402

Ampatament, mm

3575

3570

Inălţimea până la ochiul de cuplare, mm

420

422

 

          Experimentările la funcţionarea în gol au cuprins:

- verificarea sensului de rotaţie al rotoarelor de la aparatului de distribuţie cu rotoare orizontale;

- verificarea rotirii cu uşurinţă și în sensul de rotaţie corespunzător (disc stânga-sens antiorar; disc dr-sens orar) a discurilor de la aparatului de distribuţie centrifugal cu discuri;

- verificarea acţionării transportorului cu raclete;

- dacă sistemele de acţionare funcţionează fără frecare, fără să agaţe, fără să lovească și fără zgomote anormale;

- dacă încălzirea lagărelor de alunecare se încadrează în limita recomandată;

În timpul încercărilor, se verifică permanent starea componentelor echipamentelor și se remediază eventualele defecţiuni.

1.1.4.        Determinări efectuate la staţionar

·                                             Determinarea maselor

Tabelul 2

Nr.

crt.

Parametrul

Valoare determinata

1.

Masa proprie a masinii (kg)1)

1620

 

2.

Masa proprie pe ochetul de cuplare (kg)

583

 

3.

Masa proprie pe punte  (kg)

1037

 

4.

Masa totala pe ochetul de cuplare (kg)

1705

 

5.

Masa totala pe punte (kg)

3415

 

7.

Masa utila (kg)

3500

 

 

·         Determinarea manevrabilității

                Din măsurătorile efectuate a rezultat că raza de viraj a agregatului format din tractor New Holland T 80 și maşina de distribuit MGL-3, are valoarea de aprox.6 m

                La priza sincronă, la lucrul în gol, la turaţia nominală a tractorului ntr=1800 s-1, turaţia la APP a fost ngol=515 rot/min iar la lucrul în sarcină, la distribuirea gunoiului de grajd cu masa volumică γ=574 kg/m3, turaţia măsurată la rotoarele orizontale cu spiră a fost nAPP =455 s-1.

                Turaţia discurilor cu palete din componenţa aparatului de distribuţie centrifugal poate fi variată, acţionarea discurilor fiind efectuată cu ajutorul unor motoare hidraulice iar variaţia turaţiei fiind realizată cu un variator de debit montat pe circuitul de alimentare al motoarelor hidraulice. Turaţia discurilor poate fi cuprinsă între 320...475 s-1.

Viteza de avans a transportorului cu raclete, determină debitul de lucru al maşinii, constituind, împreună cu viteza unghiulară a discurilor şi cu viteza de transport a agregatului, elementele de bază care asigură norma de gunoi de grajd ce trebuie distribuită. Viteza de avans a transportorului este influenţată de raportul de transmitere al mecanismului cu clichet, acesta putând fi reglat la anumite poziţii, cu ajutorul unei pârghii.

Viteza de avans a benzii transportoare poate varia, funcţie de poziţia pârghiei de acţionare a clichetului între vavans transp=6… 42 mm/s.

·         Determinarea debitului de gunoi de grajd distribuit

            Din prelucrarea datelor rezultate la încercările de exploatare ale, maşinii MGL-3, acţionată în lucru de tractorul New Holland T8040 a rezultat că maşina poate realiza un debit de distribuţie cuprins între Q=5,1...20,4 kg/s, funcţie de tipul gunoiului distribuit precum şi de viteza de avans a transportorului, determinată de poziţia mecanismului cu clichet, implicit a raportului de transmitere al mecanismului.

1.1.5    Determinarea indicilor calitativi de lucru

Au fost determinaţi următorii indici calitativi:

-          Lăţimea de distribuţie în benzi

-          Distanţa minima/maxima intre benzile stg-dr;

-          Gradul de mărunţire al gunoiului de grajd;

-          Uniformitatea de distribuţie longitudinală;

-          Uniformitatea de distribuţie transversală;

-          Norma de îngrăşăminte distribuită.

                Pentru determinarea indicilor calitativi de lucru s-a folosit gunoiul de grajd cu masa volumică de γ=574 kg/m3 cu umiditatea cuprinsă intre 66% şi 73%.

IMG_4699

Fig.14.   Aspect din timpul determinării lăţimii de distribuţie în benzi

 

1.1.6. Indici energetici

            În cadrul încercărilor de exploatare, efectuate cu maşina MGL-3, au fost determinaţi următorii indici energetici:

·         Forţa necesară la tracţiune;

·         Forţa de apăsare a proţapului maşinii pe dispozitivul de remorcare la tractor;

·       Viteza de deplasare în lucru:;

·       Patinarea roţilor tractorului:;

·       Momentul rezistent la acţionarea rotoarelor orizontale cu spira;

·       Puterea necesară la tractarea maşinii.

 

1.2.             DEFINITIVAREA CONSTRUCTIVĂ A MODELULUI EXPERIMENTAL AL MAŞINII MGL-3

Pe parcursul derulării asistenței tehnice la execuţia maşinii, s-au constatat a fi necesare unele modificări ale documentaţiei tehnice de execuţie şi implicit ale modelului experimental al maşinii, modificări care au fost efectuate de către Departamentul Execuţie din cadrul INMA.

După efectuarea experimentărilor, tot în această etapă, s-a realizat definitivarea constructivă a ME, pentru echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic, destinat distribuirii îngrăşămintelor organice solide in benzi, direct la rândurile de pomi.

DSC_0295

Fig.15.   Maşină pentru distribuit îngrăşăminte organice solide, în benzi – MGL 3

 

                Totodată, s-a făcut  demonstrarea functionalitatii, activitate efectută atât înainte de experimentari, la staţionar, cât şi în timpul lucrului cu maşina.

IMG_4634  IMG_4638

Fig.16.  Aspect din timpul demonstrării

 

                Produsul a fost omologat, urmând ca rezultatele cercetării să fie transferate potențialilor producători de maşini agricole, în vederea dezvoltării cercetărilor şi introducerii în fabricaţia de serie.

 

Denumire faza 5:   Definitivare PTE şi diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea rezultatelor

2.       Rezumatul fazei:

S-au introdus modificările în documentaţia tehnică de execuţie şi s-a definitivat proiectul tehnic de execuţie valabil model experimental (Desene anexate)

Fig.17 - Planul tehnic al mașinii de distribuit gunoi de grajd-MGL3

Fig.18 – Bena maşinii

Fig.19 – Transportorul cu lanţ şi raclete

Fig.20 –Mecanismul cu clichet

Fig.21 – Aparatul de distribuţie centrifugal cu discuri

Fig.22 – Aparatul de distribuţie cu rotoare orizontale

În vederea protejării drepturilor intelectuale, s-a depus o cerere de brevet.

Nr. Crt.

Titular (Nume şi prenume)

Titlu brevet

Nr. Brevet

1

Popa Lucretia, Nedelcu Ancuţa, Zaica Ana, Mircea Costin

Sistem combinat de reglare a distribuţiei pentru maşinile de împrăştiat în benzi îngrăşăminte organice solide

A 00810 / 10.10.2017

 

Totodată, de-a lungul derulării activităţilor, s-au întreprins mai multe acţiuni de diseminare a informaţiilor, prin participarea la simpozioane cu prezentare tip poster sau slide-uri, elaborare fisă, pliant care au fost distribuite cu diverse ocazii de târguri şi expoziţii diverselor persoane interesate, publicarea de articole în cadrul unor publicaţii cotate BDI.

Articole BDI-ISI:

Nr. Crt.

Autor / Titlu articol

Publicaţia

An apariţie

Cod ISBN/ISSN

1

Popa Lucretia, Dudici Luciana, Nedelcu Ancuta, Stefan Vasilica, Structural and kinematic analysis of ratchet mechanism that acts on chain conveyor of manure spreader

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2017/Papers/N278.pdf

Proceedings of the 16 th International  Scientific Conference Engineering  for Rural Development 

24.-26.05.2017 Jelgava, LATVIA, pag.1277-1283

(ISI Proceedings)

2017

ISSN 1691-5976

2

Stefan Vasilica, David Ladislau, Popa Lucretia, Alexandru Zaica, Use of theoretical mathematical relations for calculating the application and mass flow rate of a rear delivery vertical-axis manure spreader

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2017/Papers/N279.pdf

Proceedings of the 16 th International  Scientific Conference Engineering  for Rural Development 

24.-26.05.2017 Jelgava, LATVIA, pag.1284-1291

(ISI Proceedings)

2017

ISSN 1691-5976

               

Participare la conferinţe/simpozioane:

                In iunie 2017 s-a participat cu prezentare tip poster la simpozionul internaţional TE-RE-RD, care a avut loc la Moeciu, în perioada 8-10 iunie 2017.

IMG-20170610-WA0034        IMG-20170610-WA0003

Fig.23 - Aspect de la prezentarea posterului

 

                Fişă tehnica:

Pliant:

Poster:

Poster MGL-3